• Stroomband nu toch echt verboden per 1 januari 2022

Stroomband nu toch echt verboden per 1 januari 2022

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Stroomband nu toch echt verboden per 1 januari 2022

za, 07/24/2021 - 17:20

Er is jaren over gesproken, maar nu is het dan eindelijk definitief, het gebruik van de stroomband is op 1 januari verboden.

Het heeft jaren van overleg, amendementen, vragen en meer gekost, maar het is nu definitief. Vanaf 1 januari 2022 is het gebruik van stroombanden, in welke vorm dan ook, verboden in Nederland.

Heel precies gaat het om een wijziging van artikel 1.3 Besluit houders van dieren.  In artikel 1.3 staan de verboden gedragingen, oftewel zaken die je niet mag doen bij je dier. Tot nu toe was lid g. het laatste lid, en daarin worden de prikbanden verboden:

het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht.

De punt aan het einde wordt nu een puntkomma, en dan komt er verder bij te staan:

h.   het gebruik van apparatuur die geschikt is om aan een hond stroomstoten af te geven, met uitzondering van:

  1. het gebruik daarvan bij het beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen;
  2. het gebruik daarvan in de uitvoering van de taak van de politie of de politietaken van de Koninklijke marechaussee, bedoeld in artikel 3, onderscheidenlijk artikel 4, van de Politiewet 2012, in de uitvoering van de taken van de krijgsmacht, bedoeld in artikel 97 van de Grondwet, in de uitvoering van een overheidstaak in het kader van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel of bij het trainen ten behoeve van de uitvoering van deze taken door de betrokken overheidsorganisatie, voor zover het met dat gebruik beoogde doel dit rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt;
  3. het gebruik van elektrische afrastering.

Vooral over het 2e punt in de toevoeging, het gebruik van stroombanden voor de training van politiehonden, let wel, bij de politie of bij defensie, was aanvankelijk nog veel te doen. De minister wilde wel degelijk een verbod voor alles en iedereen. In de internetconsultatie schreef ze ondermeer:

“Het was al langer bekend dat het gebruik van stroom als trainingsmethode bij honden een ernstige welzijnsaantasting met zich mee kon brengen. De gedachte was dat deze welzijnsaantasting kon worden weggenomen met voldoende deskundigheid van de trainer. Bij de uitwerking met divers stakeholders van de voorwaarden bij de uitzondering op een eerder verbod op stroombanden werd echter duidelijk dat voldoende deskundigheid de risico’s op de aantasting van het welzijn van honden niet wegneemt. (…) Een gedegen wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt waaruit blijkt dat gebruik van stroomstoten noodzakelijk zou zijn of überhaupt leidt tot betere resultaten. In de praktijk blijkt verder dat militairen en politieagenten honden effectief kunnen trainen en inzetten zonder het gebruik van stroomstootapparatuur. De Nederlandse krijgsmacht heeft succesvol honden ingezet bij internationale (NAVO)-missies die zijn getraind zonder het gebruik van stroomstootapparatuur. (…) Politie en krijgsmacht zullen voor de aanschaf niet langer meer honden kunnen afnemen die met stroom zijn getraind. Daarnaast zal in een aantal gevallen hun trainingsmethoden moeten worden aangepast. Indien echter de inzet van een bepaalde hond noodzakelijk blijft in het belang van de goede uitvoering van de wettelijke taken en deze inzet kan alleen bereikt worden door het toepassen van de stroomband , blijft de mogelijkheid bestaan om in deze specifieke individuele gevallen en onder speciale randvoorwaarden kortstondig gebruik te maken van een stroomband.”

Het gaat hier volgens de minister -in een schriftelijke reactie aan de kamer- om zeer incidenteel gebruik: “Het is niet zo dat zonder meer voor politie- en militaire hondentrainers wel mogelijk blijft om stroomstootapparatuur te blijven gebruiken. Alleen in uitzonderingsgevallen en pas nadien is aangetoond dat andere niet-aversieve methoden niet hebben geleid tot het gewenste resultaat en de inzet van het desbetreffende dier essentieel blijft voor het kunnen blijven uitvoeren van de met name genoemde specifieke taken, kan het kortstondig gebruik van een stroomband noodzakelijk, proportioneel en daardoor acceptabel zijn. Dit laat onverlet dat de inzet van politie en defensie erop gericht is om een ander type hond te gaan selecteren en geen gebruik meer maken van de geboden uitzondering.”

Overigens spreekt de minister af om de uitzonderingspositie over vier jaar te evalueren. Dat wordt niet in de wet opgenomen (de PvdD vroeg daar wel om bij monde van kamerlid Wassenberg). Of die belofte bij een straks mogelijk heel andere minister wordt nagekomen, we noteren 1 januari 2026 in de agenda. Overigens, voor alle duidelijkheid, echt alleen politie en defensie mogen de stroomband gebruiken, toeleveranciers van politiehonden aan defensie of politie mogen dat dus NIET.

In april 2021 werd de stroomhalsband voor de laatste keer besproken in de 2e kamer, en partijen waren het nog lang niet eens.  Er bleven partijen die de stroomhalsband wilden blijven gebruiken, zoals de SGP en de BBB van Caroline van der Plas. Laatste 2 partijen willen ook een uitzondering voor de elektronische erfafscheiding, waarbij een stroomband een prikkel geeft als een hond de erfafscheiding passeert. Beide moties zullen uiteindelijk met grote meerderheid verworpen worden. In bijgaande afbeelding is te zien wie nog voor de stroomband zijn, de partijen die voor de motie van SGP/BBB stemden. (Opvallend, JA21 stemt voor deze motie, maar ook voor een verbod op de verkoop van stroombanden). Ook opvallend daarbij is dat de “elektrische afrastering” desondanks wel in de uitzonderingen is opgenomen, al lijkt het -dat word nog nagevraagd-  hier om schrikdraad te gaan, en niet om stroomhalsbanden die bij het passeren van een denkbeeldige grens afgaan.

motie stroomband
Stemmingsuitslag motie SGP/BBB om laagenergetische stroombanden toch toe te staan

 

Andere partijen wilden de band niet alleen verbieden in gebruik, maar ook de verkoop ervan verbieden. De minister meent echter dat dit in het kader van het vrije verkeer van goederen in Europa niet mogelijk is. Wel belooft ze het ooit in Europa aanhangig te maken, maar het heeft absoluut geen prioriteit bij de minister.

Kortom, na keer op keer uitstel van de maatregel is het straks, als de champagnekurken knallen, over voor de stroomband. Wie er nu nog mee werkt, heeft iets minder dan een half jaar om op diervriendelijker methodes over te gaan.

Foto: TheHidden, Diensthund der Bereitschaftspolizei Würzburg