• Gemeenten: wel of geen beleid op bijtincidenten en hoogrisico-honden

Gemeenten: wel of geen beleid op bijtincidenten en hoogrisico-honden

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Gemeenten: wel of geen beleid op bijtincidenten en hoogrisico-honden

wo, 01/18/2017 - 23:19

Bijtincidenten, na de recente aanval afgelopen zondag van twee "vechthond-achtigen"(een nadere rasaanduiding is er niet) in  de Brabantse gemeente Zundert waarbij de eigenaresse haar eigen honden uiteindelijk heeft doodgeschoten, staat het -opnieuw- volop in de belangstelling.  Kamerleden en Dierenbescherming roepen om beleid, de Raad voor Dierenaangelegenheden is bezig een advies op te stellen, dat wordt medio zomer 2017 verwacht.

 

Nader beleid

Gemeentes blijken voor bijtincidenten nauwelijks specifiek beleid te hebben. Dat laat een rondgang van Dogzine bij de 25 grootste gemeentes zien. Van de 25 gemeentes reageerden uiteindelijk 19 gemeentes. In een aantal daarvan is er apart beleid bij bijtincidenten dat verder gaat dan alleen de mogelijkheid tot het opleggen van een aanlijn- of muilkorfgebod dan wel inbeslagname zoals dat in de algemene Plaatselijke Verordening is vastgelegd. Dordrecht, en Tilburg kennen dit beleid, Amsterdam is bezig dit te ontwikkelen Zwolle, Groningen, Apeldoorn, Breda en Haarlem hebben wel speciale protocollen en/of werkafspraken met de politie. De overige grote steden kennen uitsluitend de APV-verordening, artikel 2.59.  Voor waar het de zogenaamde hoogrisico-honden betreft, dus speciale protocollen of beleid voor honden waaronder Pitbull-achtigen en andere honden bij wie de beet vaker tot grote schade leidt dan bij andere honden, kent geen van de gemeentes aparte afspraken.  "alle honden zijn gelijk".

Testen

Alhoewel er kleine verschillen zijn, geldt het beleid meestal als een aanpak waarbij het eerste bijtincident (mits niet "overdreven" ernstig) leidt tot een waarschuwing van de politie, bij een tweede incident komt de gemeente er pas bij. Dan volgt een protocollaire aanpak, waarbij de burgemeester kan besluiten om de hond een gedragstest te laten ondergaan, met daaruit of een aanlijn, muilkorfgebod ofwel een inbeslagname. In alle gevallen wordt de hond onderworpen aan een gedragstest.  De meeste gemeenten die een dergelijke test afnemen maken gebruik van een risico assesment, een zwaardere variant van de MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) . Wie die test afneemt lijkt per gemeente te verschillen. Groningen heeft een eigen hondendeskundige, andere gemeentes spreken van "een gecertificeerd instituut" of van een "door de Raad van Beheer aangewezen gedragskeurmeester". De MAG-test is overigens voor een aantal rassen, die meestal gezien worden als hoogrisico-honden, verplicht voorafgaand aan het fokken voor beide ouderdieren om een stamboom te krijgen. Dit alleen maakt het al genetisch minder gebruikelijk dat een pure rashond uit deze categorie slecht gedrag gaat vertonen, aangezien gedrag gedeeltelijk overerfelijk is.

Grote verschillen

Het blijkt overigens dat het aantal bij de gemeente gerapporteerde bijtincidenten sterk verschilt. Of dit betekent dat sommige gemeentes sneller registreren (dus ook bijtincidenten zonder of met weinig schade) of dat er inderdaad een groot verschil is is niet duidelijk.  We geven een overzicht:

 

Manier van registreren

Breda en Apledoorn registreren bijtincidenten ook als het om lichte gevallen gaat, strikt kijkend naar opgelegde maatregelen zien we verschillen. Ook registreren bepaalde gemeentes pas sinds 2015. Het aantal malen dat een hond in opdracht van de gemeente geëuthanaseerd is is gering, meest gebeurt dit dan alsnog vrijwillig. Ook het aantal inbeslagnames varieert. Al met al kan worden gesteld dat het aantal zware maatregelen in deze gemeentes erg meevalt, alhoewel elk incident en elke noodzaak tot euthanasie en inbeslagname er natuurlijk één teveel is.

De uitslagen van de testen geven dus ook nauwelijks aanleiding om honden te euthanaseren. Breda geeft dat ook aan, geen enkele MAG-testuitslag was reden tot euthanasie. Veel gemeentes hebben zelfs nog nooit een hond in beslag genomen, en hebben dus ook geen testuitslagen. Groningen heeft -als enige gemeente-  een eigen gedragsdeskundige die de honden beoordeelt op basis van een eigen test. Dordrecht heeft de MAG-test enkele malen afgenomen, maar resultaten gaven aan dat resocialisatie mogelijk was. Zwolle werkt met een andere test, de door Sue Sternberg ontwikkelde test: Assess-a-Pet. Deze test is speciaal ontwikkeld voor asielhonden, en kan mogelijk een beter inzicht geven aangezien het over honden in een specifieke verblijfsomstandigheid gaat.

Nieuw beleid

Er zijn slechts enkele gemeentes die specifiek een eigen beleid hebben of aangeven dit op korte termijn te gaan ontwikkelen, de meeste gemeentes geven aan prima uit de voeten te kunnen met de huidige APV-maatregelen, en een goede samenwerking met de politie te hebben inzake bijtincidenten. Alleen Amsterdam ontwikkelt nu speciaal beleid, en denkt nog na of hoogrisicohonden daarbij een speciale positie krijgen, Almere doet aanvullend onderzoek of de huidige APV-maatregelen nog voldoen. Rotterdam wil wel speciaal beleid maken, maar wacht daarbij op de landelijke maatregelen cq. beleid speciaal in het kader van de hoogrisicohonden. " We denken dan aan het stellen van voorwaarden bij bepaalde gevaarlijke hondenrassen. Het verplicht aanlijnen en muilkorven is zo’n voorwaarde. Ook denken we na over de mogelijkheden van een meldpunt en de daarbij horende registratie van bijtincidenten. " aldus Rotterdam. In Apeldoorn stelt de politie nieuw beleid op, en de gemeente gaat daarover met de politie in overleg.

Wacht op landelijk beleid

Samengevat, binnen de grote gemeentes worden uiteenlopende handelwijzen en maatregelen genomen. Tests zijn verschillend, registratiemethodes zijn verschillend, maar ook de manier waarop gemeentes met het al dan niet maken van speciaal beleid omgaan. Vaak omdat het aantal bijtincidenten, zeker ernstige incidenten, gering is. Een dergelijk incident -als het voorkomt- heeft wel hoge maatschappelijke impact, maar door de betrekkelijk geringe kans is speciaal beleid voor veel gemeentes nog onnodig, mede omdat het bestaande APV-beleid voldoet. Het wordt dus afwachten waar de Raad voor Dierenaangelegenheden mee komt komende zomer, en of dat al dan niet tot landelijke maatregelen zal leiden.

NB: De hond op de foto is op geen enkele wijze betrokken bij bijtincidenten, het betreft een stockfoto