• St. Hubertus: geen mededelingen over kwestie De Wilde

St. Hubertus: geen mededelingen over kwestie De Wilde

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

St. Hubertus: geen mededelingen over kwestie De Wilde

wo, 11/23/2016 - 16:37

De Belgische Kynologische Vereniging "St. Hubertus" wil op geen enkele wijze reageren op de zaak De Wilde. Keurmeester De Wilde zou een tiental honden jarenlang verwaarloosd hebben, wat uiteindelijk leidde tot een inbeslagname van alle honden op 28 september jongstleden. De Wilde spreekt de verwaarlozing tegen, en noemt de honden "oud". Eén van de honden moest direct worden ingeslapen.

Volgens een woordvoerder van St. Hubertus worden er geen mededelingen gedaan om de privacy van de Belgische keurmeester niet te schaden. Ook doet de KKUSH geen mededelingen over eventuele sancties jegens de dochter van De Wilde, die volgens opgave op het keurmeestersregister, waar ze als niet-actieve keurmeester vermeld staat, op hetzelfde adres woonachtig zou zijn als waar de honden verbleven.

Complex

De statuten van St. Hubertus laten maatregelen, net als in Nederland, toe. Personen die schade toebrengen aan de morele belangen van de vereniging kunnen daarop aangesproken worden.  De kynologie in Belgie zit echter complex in elkaar. Onder de KKUSH, de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus, vallen de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus (het bureau, zeg maar het dagelijkse bedrijf), de VvA (Vereniging van Afgevaardigden. In de statuten is weer opgenomen dat onder deze VvA een Commissie voor kwalificatie van keurmeesters valt, samengesteld uit samengesteld uit zeven leden, verkozen door de Kynologische Raad en twee leden, verkozen door ieder van de secties en commissies van de Vergadering der Afgevaardigden, met uitzondering van de commissie van financiën. De Kynologische Raad, met veertien leden,  is dan weer samengesteld uit de voorzitters en algemene secretarissen van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus en de V.v.A.. Vijf leden, benoemd door het bestuur van de Vergadering der Afgevaardigden en verkozen buiten het bestuur van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus. Complex is inderdaad het juiste woord.

Onberispelijk

Deze commissie beoordeelt of keurmeesters hun vak kunnen uitoefenen. Statutair ligt dat vast in de regels van de KBC (KeurmeestersBenoemingsCommissie). Deze mag een keurmeester schorsen. Tenslotte, om überhaupt tot het keurmeesterschap te worden toegelaten moet men " een onberispelijke kynologische reputatie hebben en de gewenste morele hoedanigheden hebben". Schorst de KBC iemand, dan kan deze zich nog verdedigen voor een tuchtcollege. 

Maar of St Hubertus maar één van die stappen jegens De Wilde of zijn dochter heeft genomen wil men dus niet zeggen. Ook is het niet verplicht om uitspraken van de tuchtcommissie openbaar te maken, dat beslist de Unie zelfstandig en per geval. In dit geval zou de indruk kunnen ontstaan dat St. Hubertus er alles aan doet om de zaak De Wilde snel in de doofpot te stoppen, te meer daar De Wilde zelf zijn pensioen heeft aangekondigd op 1 januari a.s., zijn dochter blijft vooralsnog "niet actief keurmeester".

Telefoon erop

Alleszins is de kynologie niet gebaat bij dit soort geheimzinnigheid, en organisaties die zich haasten om een telefoongesprek eenzijdig te beeindigen. Wie op de site van St. Hubertus op keurmeester De Wilde zoekt, zoekt tevergeefs, alleen Nicole de Wilde, de dochter komt voor. Ook zoeken bij de FCI levert dat resultaat, echter, op een (toevallig)openstaande pagina in het admin-gedeelte komt de naam van De Wilde als keurmeester wel voor.

Het zou de Belgische en internationale kynologie sieren zich duidelijker uit te spreken. Tenslotte, maar ook daar wilde St. Hubertus niet op reageren, volgen de verenigingen allemaal de FCI-stelregel "Every show judge of any FCI member organization accomplishes an important duty in the international dog society. His behaviour should therefore be reliable and beyond reproach whether officiating or in his private life". Zeker nu de georganiseerde kynologie steeds vaker onder vuur ligt wegens beslissingen die niet altijd het belang van honden voorop lijken te stellen, is het essentieel om elke vorm van twijfel of "schijn tegen" tegen te gaan.