• rvb

Raad van Beheer: per 1 juli nieuwe regels tuchtrecht

Leestijd
1 minuut
Tot nu toe gelezen

Raad van Beheer: per 1 juli nieuwe regels tuchtrecht

do, 07/02/2020 - 14:45

Wie de regels van de Raad van Beheer overtreedt kan worden gemeld bij het Tuchtcollege.
Daar zal dit worden behandeld volgens vastgelegde regelgeving, het "tuchtrecht" genaamd. De regels leken al gedurende langere tijd niet te voldoen en werden daarom aangepast. Per 1 juli zijn de nieuwe regels ingegaan.

Wat is er anders geworden?

Wat niet bestond was een gedetailleerde beschrijving van de procedure. Die is er nu wel.
Dat is belangrijk, omdat hierdoor alle zaken op gelijkwaardige wijze kunnen worden behandeld. Ook de samenstelling en benoeming van de leden van het tuchtcollege is erin opgenomen.
Er is ook een lijst met maximum straffen. 

Eén van de opvallendste wijzigingen is dat nu de mogelijkheid bestaat om in hoger beroep te gaan als iemand het niet eens is met een beslissing. Dat recht bestond eerder niet. Ook is het nu mogelijk te komen tot een "schikking". Dat is dan alleen in geval van eenvoudige zaken als bv een overtreding van een leeftijdsgrens bij een dekking.

Bij een opgelegde boete is de vervangende diskwalificatie afgeschaft. Zolang een opgelegde boete niet wordt betaald, zal er geen dienstverlening meer plaatsvinden.

Nieuw is ook dat het overtreden van de paragrafen 2 (fokregels), 3 (welzijnsregels) en 4 (gezondheidsregels) van het Verenigingsfokreglement van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen als Tuchtrechtelijk Vergrijp wordt aangemerkt. Dit zal rasverenigingen helpen bij de handhaving van hun VFR.

Ten aanzien van het Tuchtcollege zelf verandert er ook het één en ander. De leden ervan worden via een openbare procedure geworven, zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zij kunnen maximaal 2x vier jaar zitting hebben. Kynologische nevenfuncties dienen bekend te zijn.

Ten slotte zullen in het kader van transparantie alle zittingen openbaar zijn en zullen alle uitspraken geanonimiseerd worden gepubliceerd. Hierdoor kan iedereen er kennis van nemen en fungeert het als jurisprudentie. Wanneer iemand gediskwalificeerd wordt, zullen diens naam en woonplaats wél bekend worden gemaakt op het besloten deel van de website, zodat de aangesloten verenigingen daar kennis van kunnen nemen. Zij dienen immers te weten wie bijvoorbeeld niet mag deelnemen aan kynologische evenementen.

Het nieuwe tuchtrecht is nieuw en kan daardoor nog wat onvolkomenheden bevatten. Die worden in de loop der tijd aangepakt.
Zo zullen de naam van het tuchtcollege en die van het college van beroep nog wijzigen.
Het was de bedoeling om de wijzigingen voor de naamsgeving op de ALV voor te leggen maar daar kwam de coronacrisis tussen. De voorstellen zijn wel al gedeeld met de verenigingen.
Wanneer een nieuwe ALV plaats zal vinden is nog niet duidelijk, maar wel is zeker dat dan deze voorstellen zullen worden ingebracht, en wellicht nog enkele andere reparatievoorstellen.
Het nieuwe tuchtrecht vindt u hier.