• Als welzijn gewaarborgd is geen einde aan hondenshows

Als welzijn gewaarborgd is geen einde aan hondenshows

Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Als welzijn gewaarborgd is geen einde aan hondenshows

wo, 10/24/2018 - 15:51

Deze zomer was er een hoop commotie rondom hondenshows, vooral toen de gemeente Amsterdam aankondigde het vergunningenbeleid rondom hondenshows en andere evenementen met dieren te gaan herzien. Volgens de “kneiterlinkse” coalitie, zoals het Parool deze week nog schreef, zouden evenementen met doorgefokte dieren geen plaats meer hebben in de stad. 

 Maar, Amsterdam mag dan denken dat de aarde en de zon om Amsterdam draaien, het is en blijft een gemeentelijk beslissing. De nationale politiek laat zich er niet over uit, en, een beetje symboolpolitiek, de Raad van Beheer had al voor de beslissing van de GroenLinks-wethouder Ivens laten weten het contract met de RAI niet te verlengen. Oftewel, Amsterdam als locatie van hondenshows is na de komende Winner (in ieder geval de komend jaren) geen issue meer.

Desondanks bleef het Amsterdamse “verbod” tot de verbeelding spreken. De Raad van Beheer besloot de controles op dierenwelzijn –terecht- te intensiveren. Maar wat vinden andere gastheren van hondenshows, andere gemeentebesturen in Nederland, hier nu van? Dogzine maakte een rondje, ietwat vertraagd door het vakantieseizoen, en kreeg van de meeste gemeentes die (grotere) shows organiseren antwoord.

Eindhoven is straks in 2019 de eerste grote show. Maar Eindhoven houdt er zich niet mee bezig. “Dit onderwerp is in Eindhoven nu niet aan de orde. De jaarlijkse hondententoonstelling in Eindhoven vindt plaats in het Beursgebouw. Hiervoor is geen vergunning nodig. De NVWA ziet toe op naleving van de regels door organisatoren van dierenevenementen”, zo laat de gemeente weten.

Groningen, plaats van handeling voor de Martini-dogshow, volgt het onderwerp. Ons college heeft tot op heden geen mening gehad over deze stelling. We volgen de landelijke discussie om het fokken van honden en katten op een schadelijk uiterlijk aan banden te leggen. Of shows deze problematiek promoten hoort bij deze discussie.” Op dit moment overweegt het college in Groningen helemaal niet om vergunningseisen aan te passen om zo hondenshows onmogelijk te maken.

Leiden gaf geen antwoord en in Zwolle gelooft men ook niet in “evenementen voor doorgefokte honden” “Als college geloven we niet dat hondenshows een promotie zijn voor “doorgefokte” honden. Wel is het denkbaar dat er deelnemers van commerciële hondenshows kunnen worden geprikkeld om “door te fokken”.  Dit vinden we uiteraard onwenselijk. We verwachten daarom als gemeente  dat de hondenshows maatregelen hebben getroffen om de “slechte” fokkers eruit te zeven. (Aangezien wij niet weten wat u als doorfokken beschouwt, nemen wij de term aan: kruising met naaste familieleden). De Gemeente Zwolle geeft geen vergunning uit aan hondenshows, waardoor aanpassen niet aan de orde is.”

 In Goes speelt het onderwerp nagenoeg niet. Deelt u als college de mening dat hondenshows een promotie zijn voor “doorgefokte ”honden? vroeg Dogzine. “Nee”, was het even korte als duidelijke antwoord. Om via het vergunningenstelsel hondenshows in de Zeeuwse stad onmogelijk te maken is ook niet aan de orde. “De gemeente komt geen bevoegdheid toe om de Wet dieren en Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) aan te vullen. Gemeenten mogen geen eigen regels over dierenwelzijn opleggen aan organisatoren van evenementen met dieren. Voorschriften in evenementenvergunningen mogen alleen in het belang van de openbare orde en veiligheid gesteld worden”, zo laat de woordvoerder van Goes weten.

De Pinkstershow Arnhem valt technisch gezien onder Venray. Arnhem laat weten “Bij het kweken van rashonden moet de gezondheid en welzijn van dieren voorop staan. Wij zijn het oneens met het fokken van dieren speciaal om extreme uiterlijke kenmerken. Bij hondenshows gaat het om uiterlijke kenmerken van honden en dat kan leiden tot het promoten van "doorgefokte honden". Maar, zo zegt Arnhem, “er zijn in Arnhem geen incidenten en meldingen over hondententoonstellingen geweest. Er zijn ook geen meldingen van doorgefokte dieren die op een dieronvriendelijke manier behandeld of tentoongesteld worden. Er is daarom vooralsnog geen reden om vergunningen voor het houden van hondententoonstellingen aan te passen.” En de gemeente waar de show daadwerkelijk wordt gehouden, Venray, denkt ook niet aan een “verbod”. “Wij hebben geen expliciete mening over hondenshows”, zegt de woordvoerder, en “Hondententoonstellingen zijn vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet te verbieden op gemeentelijk niveau. Graag merken wij op dat als bij een toetsing van een vergunningsaanvraag het vermoeden bestaat van misstanden rondom dierenwelzijn, de met toezicht belaste bevoegde instanties (dierenbescherming en/of NVWA) worden ingelicht.”

Rotterdam is iets voorzichtiger in het antwoord. "De gemeente Rotterdam is van mening dat een hondenshow niet per se een promotie is voor doorgefokte honden. Dat neemt niet weg dat de gemeente geen voorstander is van het doorfokken (én tentoonstellen) van honden die aan erfelijke gebreken lijden. De gemeente Rotterdam overweegt op dit moment geen aanpassing van de vergunningen, zodanig dat hondententoonstellingen niet langer mogelijk zijn. Begin 2019 wordt het dierenwelzijnsbeleid voor de komende jaren geactualiseerd."   
Overigens zullen ook hondenliefhebbers er geen voorstander van zijn om met honden die aan erfelijke gebreken lijden te showen, en het Dierenwelzijnsteam ziet daar, samen met de keurmeesters, al op toe. Uiteraard voor zover die “erfelijke gebreken” aan de buitenkant zichtbaar zijn, en geen veterinaire diagnose vragen.

Utrecht, waar een tweejaarlijkse show wordt gehouden, is het meest voorzichtig in zijn antwoord, en volgt de lijn van de dierenbescherming, die in 2010 ook al probeerde om hondenshows te verbieden. “De Dierenbescherming is tegen sport en wedstrijden met honden waarbij het gewin boven het welzijn van het dier staat. De Dierenbescherming staat wel positief tegenover behendigheidsporten met honden waarbij geen wedstrijdelement of winstbejag aanwezig is, omdat het beweging en uitdaging stimuleert. Voorwaarde hierbij is wel dat de dieren niet in hun gezondheid en welzijn worden aangetast.” Zo omschrijft Utrecht hun beleidsrichting. Maar van daadwerkelijke pogingen om shows te verbieden, al is het maar door de vergunning, is geen sprake. ”De gemeente heeft namelijk in haar lokale regelgeving geen mogelijkheden om hondenshows te verbieden. Ook heeft de gemeente geen toezichthoudende taken inzake Dierenwelzijn. De bevoegdheden daartoe liggen bij de Politie, Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De gemeente beschikt niet over de expertise om op dierenwelzijn te controleren.” Wel zet Utrecht de lobby in om evenementen met dieren landelijk te laten verbieden.

Dogzine wacht nog op de antwoorden van Maastricht en Gorinchem. Desondanks kunnen we concluderen dat andere gemeentes beslist anders aankijken tegen hondenshows, en zolang het dierenwelzijn geborgd is, daar geen aanleiding zien om shows te weren uit hun respectievelijke gemeentes. Aan alle showmensen nu de schone taak om te laten zien dat showen en hondenwelzijn prima samengaat, en dat fokken ook op een gezonde manier kan.