• Van Dam
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Staatssecretaris: Wel eerder vaccineren, geen scherpere regels hondenfokkerij

Wed, 07/13/2016 - 20:47

Er komt geen witte lijst van goedgekeurde buitenlandse hondenhandelaren, er komt geen extra onderzoek naar misstanden in de fokkerij. Ook blijft de vage grens van 20 pups per jaar gehandhaafd als onderscheid tussen hobbymatige en bedrijfsmatige fokker van honden. Dat heeft Staatssecretaris Van Dam de kamer laten weten. Hij reageerde daarmee op de uitkomsten van het op zijn verzoek opgestelde beleidsevaluatie “Beleid hondenfokkerij en -handel in Nederland” zoals deze door onderzoeksbureau Panteia eind mei naar de minister was verzonden. Het rapport concludeert dat het ingevoerde beleid weliswaar een goede stap is, maar dat er nog altijd grote hiaten zijn in de feitelijke uitvoering van het beleid. Malafide en/of onwetende fokkers en handelaren, geen strafvervolging, en met de maatregelen kan er nog altijd niet gezegd worden dat het hondenwelzijn is verbeterd. De branche heeft nog geen gezamenlijke aanpak, de overheid nog minder.

Van Dam ziet niets in een witte lijst zoals deze in België gangbaar is. België koos hiervoor om illegale import uit met name Oostbloklanden te beperken, en alleen nog honden van goedgekeurde hondenhandelaren toe te laten. Van Dam vindt dat overdreven. België stelt extra eisen aan hondenimport boven de Europese regels, Nederland doet dat niet. Controle en handhaving zou dus –aldus Van Dam- in andere Europese landen moeten plaatsvinden.
Ook extra onderzoek naar wanpraktijken in de hondenfokkerij ziet Van Dam niet zitten. Dat 10% van de hondenfokkers volgens Panteia het “niet zo nauw neemt met de regels” wordt volgens de staatssecretaris opgelost door de komende jaren de identificatie- en registratieplicht voor honden nog beter te organiseren.
Zo moet de databank, nu nog een centrale opslag waar particuliere, commerciële databanken hun gegevens naar exporteren, ook gekoppeld worden aan andere databanken zoals handelsdatabanken. Een identificatieplicht voor de melder, waar Panteia aan refereert, wordt door de staatssecretaris niet genoemd, daar blijft het allemaal op basis van vrijwilligheid. De 10% minder betrouwbare fokkers en handelaren, samen goed voor 20-40.000 illegale pups per jaar en 30.000 zieke pups welke naar alle waarschijnlijkheid vooral via de illegale kanalen verhandeld worden, blijven zo buiten schot. En zolang –als Panteia al concludeert- er veel geld te verdienen valt met de vaak emotionele aankoopbeslissing bij een pup, en de pakkans zeer klein is, zal de illegale handel hiermee niet verder getroffen worden.

Hoe het ministerie het I&R-systeem slimmer gaat maken wordt nog uitgezocht, en de Kamer zal dit de komende maanden te horen krijgen. Een concrete maatregel die Van Dam al wel aankondigt is een verkorting van de termijn waarop een pup na geboorte gechipt en gevaccineerd moet worden. Van Dam: “Daarnaast heb ik het voornemen de termijn waarop een pup na geboorte gechipt en geregistreerd moet worden met een week te verkorten. Ik verwacht hierdoor een betere stroomlijning van het proces van registreren, vaccineren, aan- en afmelden, waarmee ook de handhaafbaarheid van de regels zal verbeteren”.

Geringe pakkans, of, volgens Panteia “Dit hangt samen met de beperkte capaciteit bij de handhaving en het ontbreken van een verificatiemechanisme van de ingevoerde registraties. Structurele analyses, eventueel gevolgd door gerichte controles en passende bestuurs- of strafrechtelijke maatregelen gebeuren nog niet. Dit is niet goed verankerd in de organisatie van de uitvoering van het beleid. Risicogericht toezicht met behulp van dergelijke analyses en passende handhaving zouden het beleid effectiever maken”. Bij Meldpunt 144 (bij minder dan 25% van de Nederlanders bekend als meldpunt dierenmishandeling) komen maandelijks 2- 5000 meldingen binnen, in 1 op de 5 gevallen rukt de politie uit. Van Dam laat wel weten dat de capaciteit van de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) begin dit jaar is uitgebreid, en dat er eind dit jaar een convenant samenwerking dierhandhaving moet komen tussen politie, NVWA en en LID (Landelijke Inspectiedienst). De staatssecretaris: “Hiertoe heeft de Minister van V&J een onderzoek ingesteld naar de stand van zaken op het terrein van de aanpak van dierenmishandeling onder leiding van het Wetenschappelijk Onderzoeken documentatiecentrum (WODC). Dit onderzoek zal naar verwachting dit najaar aan uw Kamer worden toegezonden. Hierin zal worden ingegaan op de samenwerking en coördinatie tussen de handhavingspartners.”

Panteia concludeerde verder dat de “20-pups-grens” door veel zogenaamde hobbyfokkers juist gebruikt werd om “nog een beetje meer’ te doen, en daarmee de grens verder zou doen vervagen. Het advies was om deze hobbymatige grens naar 15 pups per jaar bij te stellen. “Nee” zegt Van Dam, dan krijgt de NVWA het te druk en er is ook geen concreet bewijs dat dit misstanden zou verhelpen. Bovendien, ook hobbyfokkers moeten zich volgens Den Haag aan regels houden. Dat daar amper controle op is laat het ministerie in het midden.

Dierenartsen krijgen van Van Dam ook geen meldplicht als ze misstanden zien in hun praktijk, iets wat het rapport wel adviseerde. Volgens de staatssecretaris werkte dat in het buitenland ook niet. “Ervaringen met een meldplicht in het buitenland tonen niet eenduidig aan dat dit leidt tot het terugdringen van geweld en mishandeling bij mensen1. Een meldcode, waar een dierenarts geholpen wordt bij het maken van een eigen afweging, zoals deze nu bestaat, past wat mij betreft beter bij de professionaliteit van de dierenarts”. Het stimuleren van dierenartsen om vrijwillig te melden ondersteunt de staatssecretaris “van harte”, daarmee de zaak openlatend. Overigens, de staatssecretaris verwijst hierbij naar een onderzoek van meldplicht bij kindermishandeling uit Australië. Datzelfde geldt voor de vele “online aanbieders van pups”, geen maatregelen, geen verbod of nadere regelgeving, waar belangenorganisaties al veel langer om vragen, alleen “in gesprek blijven” om “voorlichting te geven aan pupkopers”. Stringente verkoopregels zoals bijvoorbeeld Frankrijk recent heeft ingevoerd blijven dus achterwege, en het wordt aan aanbieders als Marktplaats en Ebay overgelaten hoe te handelen. Deze partijen laten al veel langer zien geen enkele maatregel te willen nemen, gelet op de vele broodfokkers die ongegeneerd, soms uren nadat de politie een inval deed bij het bedrijf, dezelfde pups weer te adverteren.

Tot slot kondigt Van Dam nog wel aan dat hij “ de RDA gevraagd heb om voorstellen te doen voor specifieke houderijvoorschriften voor het mogen houden van bepaalde risicovolle honden, teneinde het risico op bijtincidenten te verlagen. Ik heb de RDA gevraagd dit advies voor het voorjaar van 2017 uit te brengen.Het protocol bijtincidenten van de politie is nagenoeg afgerond en zal na de zomer worden geïmplementeerd”.
Uit de reactie naar de kamer van de staatssecretaris blijkt vooral dat er weinig aan het ingezette beleid gaat veranderen, en dat toezicht en regelgeving zeker niet strenger gaat worden. Denkend aan de broodfokkers en illegale importeurs, zal dit zeker in die branche met plezier gelezen worden.

bron

Toelichting Van Dam aan 2e Kamer

Beleidsevaluatie Panteia

dossier

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});